Specialist in project- en woningstoffering
Werkzaam door heel Nederland
Begeleiding door een vakkundig team

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Klik hier voor de PDF versie: ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN 2020

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
van Projectservice Zuidwest b.v. gevestigd te Yerseke

Definities
Artikel 1.
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. PZW: Projectservice Zuidwest b.v. gevestigd te Yerseke;
2. PZW-voorwaarden: onderhavige voorwaarden.
3. Wederpartij: iedere (natuurlijke –of rechts)persoon, bijvoorbeeld koper, verkoper,
opdrachtgever, aanbesteder, onderaannemer, zowel zakelijk als consument, die een
overeenkomst aan gaat of wil aan gaan met PZW of voor wie PZW een
aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht;
4. zakelijke wederpartij: de wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
5. consument: de wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Algemeen
Artikel 2.
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van koop en verkoop van zaken van PZW, de uitvoering en levering daaronder begrepen. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten waarbij PZW als dienstverlener / adviseur optreedt, alsmede op aannemingsovereenkomsten voor zover PZW als aannemer optreedt en de wederpartij als aanbesteder.
2. Afwijkende voorwaarden verbinden PZW slechts als deze uitdrukkelijk schriftelijk en incidenteel door de directie van PZW worden overeengekomen.
3. In geval van strijd tussen deze voorwaarden en overeenkomstige voorwaarden, waaronder begrepen inkoopvoorwaarden en algemene voorwaarden van de wederpartij, zullen bij uitsluiting de voorwaarden van PZW van kracht zijn, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk door de directie van PZW is bevestigd.
Aanbieding

Artikel 3.
1. De aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan en de in publicaties van PZW voorkomende gegevens zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk. Gegevens uit drukwerk, verstrekt vanwege PZW, zijn aan wijzigingen onderhevig, zonder dat PZW gehouden zal zijn hiervan bericht te geven.
2. De door PZW opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uit schriftelijke mededelingen van PZW het tegendeel blijkt.
3. De aanbieding is gebaseerd op de door de wederpartij verstrekte informatie, gegevens, tekeningen en dergelijke, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
4. Alle in de aanbieding vermelde tijdsbepalingen zijn slechts ten behoeve van PZW gemaakt en zijn voor de wederpartij te beschouwen als fatale termijnen. Een aanbieding is steeds voor aanvaarding herroepbaar, zelfs als deze een tijdsbepaling bevat. Alle door PZW gegeven termijnen zijn slechts te beschouwen als streefdata en worden opgeschort door overmacht van de zijde van PZW. Verwezen wordt naar artikel 11 van deze voorwaarden.
5. Tenzij uitdrukkelijk vermeld omvat de aanbieding niet de verhuizing van meubilair, het afdekken van vloeren en de reparaties aan vloeren en wanden die voor de uitvoering van de aangeboden werkzaamheden noodzakelijk of wenselijk zijn en eerst gedurende de uitvoering van de overeenkomst zichtbaar worden. Indien de wederpartij wenst dat voornoemde additionele werkzaamheden worden uitgevoerd dan zal hiervoor in de offerte een uurloon worden opgegeven.
6. Indien in de offerte het verwijderen van vloerbedekking wordt aangeboden, dan is de afvoer daarvan niet in de prijs inbegrepen. Ook de afvoer van alle overige afvalstoffen, in het bijzonder asbesthoudende
stoffen en stoffen die milieuschade of enig gezondheidsrisico kunnen opleveren, is nimmer in de aanbieding begrepen.
7. De aanbieding is gebaseerd op de verklaring van de wederpartij, dat ondervloeren blijvend droog, vormvast en bezemschoon ter beschikking worden gesteld.

Prijzen.
Artikel 4.
1. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op basis van valutakoersen en de kosten van materialen, vervoer, lonen, belastingen en heffingen, invoerrechten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst.
2. Alle aanbiedingen, prijsopgaven e.d. voor zover luidende in vreemde valuta, dienen te worden voldaan op basis van de op het moment van aanbieding / opdracht geldende valutakoers ten opzichte van de Nederlandse markt.
3. PZW is na het tot stand komen der overeenkomst gerechtigd, ook na de orderbevestiging of voor zover deze ten aanzien van de prijs naar de aanbieding verwijst na de aanbieding, indien voor de (op)levering enige verhoging van prijsbepalende factoren als in het eerste lid van dit artikel genoemd optreedt, ook al geschiedt zulks ingevolge bij het afsluiten van de overeenkomst voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden, de prijzen zonder voorafgaande kennisgeving
aan te passen. Als de bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten der overeenkomst wordt verhoogd is de wederpartij, indien deze een consument is, bevoegd de overeenkomst te ontbinden. PZW zal deze prijsverhoging zo spoedig mogelijk gespecificeerd ter kennis van de wederpartij brengen. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden gelijk met die van de hoofdsom respectievelijk de laatste termijn daarvan.
4. Het in lid 3 bepaalde geldt evenzeer indien de daar genoemde prijswijzigingen optreden bij de
toeleveranciers, waardoor deze zijn prijs ten opzichte van PZW aanpast.

Totstandkoming en inhoud der overeenkomst
Artikel 5.
1. Een overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging door de directie van PZW en/of de daartoe blijkens het handelsregister bevoegde procuratiehouders. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldend indien deze vooraf en schriftelijk tussen PZW en de wederpartij zijn overeengekomen.
2. Als datum van de totstandkoming der overeenkomst zal gelden de dag van verzending der bevestiging door PZW. Een door PZW verzonden vrachtbrief of factuur wordt tevens beschouwd als een bevestiging van de koopovereenkomst, die de op de vrachtbrief of op de factuur vermelde goederen omvat.
3. Afspraken met of mededelingen van personeelsleden van PZW, die niet bevoegd zijn overeenkomsten namens hun werkgever met derden aan te gaan, binden PZW niet, voor zover deze niet schriftelijk door haar bevestigd zijn. Als niet bevoegde personeelsleden zijn in dit verband alle medewerkers en werknemers te beschouwen, die blijkens het handelsregister geen procuratie hebben.
4. De wederpartij is aan zijn opdracht c.q. overeenkomst gebonden. De wederpartij kan bij wijziging van en/of annulering van de opdracht door PZW verplicht worden de voor PZW ontstane schade – reeds gemaakte kosten, winstderving, renteverlies en dergelijke – te vergoeden, ongeacht de reden voor de wijziging en/of annulering van de opdracht.
5. Indien een opdracht afhankelijk wordt gesteld van een te verkrijgen financiering en deze financiering niet verkregen zou kunnen worden, dan is PZW eveneens tot vergoeding van winstderving gerechtigd indien zal blijken, dat de wederpartij binnen twaalf maanden na de voor het verkrijgen van de financiering gestelde termijn de opdracht aan een derde zou verstrekken.
6. De bedoelde winstderving wordt geacht ten minste 20 % van de koop- respectievelijk de aannemingssom te bedragen. PZW behoudt het recht een hoger schadebedrag te bewijzen en te vorderen.

Afwijkingen
Artikel 6.
1. Indien de overeenkomst de levering van speciale stoffen ( zgn. “specials” ) omvat wordt de hoeveelheid door PZW geleverd product geacht voldoende in overeenstemming met de overeengekomen hoeveelheid te zijn indien het verschil tussen de geleverde hoeveelheid en de overeengekomen hoeveelheid minder dan 5 % is, met dien verstande dat de wederpartij verplicht is maximaal 5 % meer of minder te ontvangen en te betalen.
2. Kleurverschillen en/of kleurveranderingen onder invloed van zonlicht of andere omstandigheden met betrekking tot stoffen en andere materialen alsmede afwijkingen in overige eigenschappen, welke binnen de in de bedrijfstak voor het desbetreffende product aanvaarde marges vallen, of technisch onvermijdelijk zijn, leveren geen toerekenbare tekortkoming voor PZW op. Vooraf dient bemonstering plaats te vinden. Bij onduidelijkheid omtrent de oorzaak van ontstane kleurverschillen en/of kleurveranderingen gelden de daarvoor gestelde normen van TNO te ’s-Gravenhage.
3. Eventuele scheuren in de dekvloer worden door ons voorbewerkt. Wanneer de vloer naderhand toch werkt, kan adervorming in de vloerafwerking ontstaan. Dit kan niet voorkomen worden en valt niet onder de garantie.
4. Onthechting als gevolg van dampspanning of optrekkend vocht vanuit de ondergrond is uitgesloten van garantie.
5. Schade als gevolg van normale slijtage is uitgesloten van garantie.

Leveringstermijn
Artikel 7.
1. Een overeengekomen leveringstermijn van PZW geldt slechts bij benadering, tenzij
uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen. PZW is niet aansprakelijk voor afwijking van opgegeven leveringstermijnen, door te late levering door haar leverancier, transportschade, diefstal of welke oorzaak dan ook en de wederpartij c.q. koper is mitsdien ook bij afwijking van de leveringstermijn verplicht het gekochte te accepteren. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de wederpartij nimmer recht op schadevergoeding, ontbinding of omzetting van de overeenkomst of niet nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
2. Een eventueel op overschrijding van de leveringstermijn uitdrukkelijk gestelde contractuele boete is niet verschuldigd indien de overschrijding het gevolg is van overmacht.
3. Een leveringstermijn gaat, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, eerst in, nadat de gespecificeerde opdracht schriftelijk door PZW is aanvaard, alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens schriftelijk in het bezit van PZW zijn, indien gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling is bedongen, nadat deze in het bezit van PZW is en de ruimte waarin het verkochte zal worden geplaatst, dan wel waar er werkzaamheden zullen worden uitgevoerd schoon en leeg ter beschikking van PZW is gesteld, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
5. Iedere overeenkomst wordt door PZW aangegaan onder de voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt. PZW is gerechtigd van de wederpartij te verlangen, dat deze ten genoegen van PZW voldoende zekerheid stelt ter dekking van zijn verplichtingen jegens PZW. PZW is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

Risico
Artikel 8.
1. Vanaf het moment van de levering zijn de goederen voor risico van de wederpartij en komt voor haar rekening alle directe en indirecte schade, welke aan en / of door de goederen of het opgeleverde werk voor haar en / of derden mocht ontstaan.
2. Risico-overgang vindt eveneens plaats op het moment dat PZW conform de overeenkomst zijn prestatie ter aflevering aanbiedt doch de wederpartij om welke reden dan ook niet afneemt.

Betaling
Artikel 9.
1. Betaling dient steeds zonder korting of schuldvergelijking te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. PZW behoudt zich echter het recht voor om aan bepaalde kopers slechts te leveren met inachtneming van een kortere betalingstermijn. PZW is gerechtigd, indien hij zulks wenselijk acht, van de wederpartij aanvullende zekerheid voor de betaling van de overeengekomen prijs te verlangen.
2. Ingeval van een aannemingsovereenkomst dient de wederpartij/opdrachtgever steeds binnen acht dagen na dagtekening van een hiertoe door of vanwege PZW gedaan schriftelijk verzoek tot betaling over te gaan zonder aftrek of verrekening. Tenzij partijen anders overeenkomen omvat de aanneemsom de navolgende betalingstermijnen:
1/3 deel bij het aangaan van de overeenkomst
1/3 deel bij het gereed zijn van 50% van de werkzaamheden
1/3 deel bij het gereed zijn van 100% van de werkzaamheden.
Van bovenvermelde betalingstermijnen kan door schriftelijke overeenkomst tussen partijen worden afgeweken, indien dit door PZW is bevestigd.
3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij aan PZW vanaf de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd van 2% per maand of gedeelte daarvan over het gehele factuurbedrag. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering komen ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van het in te vorderen bedrag vermeerderd met B.T.W., met een minimum van € 500,– (vijfhonderd euro) en worden verschuldigd op het tijdstip dat de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven.
4. Korting voor contante of vervroegde betaling wordt niet verleend, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Buiten de hoofdsommen ter zake van diensten en leveranties, de in de voorwaarden omschreven extra kosten en rente als bedoeld in dit artikel, is PZW gerechtigd jegens de wederpartij alle kosten te vorderen, die door tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zijn veroorzaakt.
5. Ingeval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, van schorsing van betaling, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement of liquidatie van de wederpartij, of indien op roerende of onroerende zaken van de wederpartij, beslag wordt gelegd, zal PZW het recht hebben de overeenkomst of dat gedeelte daarvan, dat op die datum nog uitgevoerd moest worden, zonder tussenkomst van de rechter en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, te ontbinden en mitsdien nog niet uitgevoerd werk niet te verrichten, respectievelijk de nog niet betaalde goederen terug te vorderen, onverminderd het recht van PZW op schadevergoeding wegens tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en het recht van PZW om bij verzuim de overeenkomst om te zetten tot een overeenkomst tot vervangende schadevergoeding. In de hierboven genoemde gevallen is elke vordering die PZW ten laste van de wederpartij heeft ineens en dadelijk opeisbaar.

Klachten.
Artikel 10.
1. Iedere klacht ter zake van onvolledige of onjuiste levering dient direct, doch uiterlijk binnen vijf dagen na levering, duidelijk omschreven en gemotiveerd schriftelijk te worden kenbaar gemaakt aan PZW. Klachten met betrekking tot eigenschappen van de geleverde zaken kunnen, eveneens duidelijk omschreven, gemotiveerd en schriftelijk worden ingediend, echter binnen een termijn van vijf dagen na ontdekking. Bij het indienen van de klacht verstrekt de wederpartij een
monster van het product, met betrekking waartoe de klacht is ontstaan.
2. De verplichtingen van PZW bij tekortkomingen ten aanzien van koopovereenkomsten is beperkt tot het vervangen of vergoeden van de door hem geleverde zaken.
3. Indien opslag volgens afspraak tussen partijen door de wederpartij wordt verzorgd en daarbij ondeskundige en/of foutieve behandeling of opslag van het geleverde plaatsvindt, doet zulks elke verplichting tot vervangen of vergoeding door PZW vervallen. Onder foutieve behandeling of opslag wordt onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen opslag in ruimten welke kouder dan 5 °C of boven 40 °C.
4. Het indienen van een klacht ontslaat de wederpartij niet van haar verplichtingen jegens PZW, noch komt de wederpartij het recht toe deze verplichtingen op te schorten.
5. Een klacht is niet ontvankelijk, indien de wederpartij tot verwerking of levering aan een derde is overgegaan, terwijl het beweerdelijke gebrek aan de wederpartij bekend was of bekend behoorde te zijn. Een gebrek wordt geacht aan de wederpartij bekend te zijn indien het gebrek door eenvoudige controle is waar te nemen.
6. Het bewijs van het feit, dat de zaken waarover wordt geklaagd, dezelfde zijn als welke door PZW zijn geleverd zal door de wederpartij moeten worden geleverd.

Overmacht
Artikel 11.
1. Onverminderd de hem verder toekomende rechten heeft PZW, indien hij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren of tijdig uit te voeren, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele door een schriftelijke verklaring te ontbinden, ter keuze van PZW, zonder dat PZW tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is. Een en ander laat de verplichting van de wederpartij om het reeds geleverde en de reeds gemaakte kosten te betalen onverlet.
2. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid van de wil van PZW onafhankelijk – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien – ten gevolge waarvan de nakoming en/of tijdige uitvoering van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid door de wederpartij niet meer kan worden verlangd, daaronder in elk geval begrepen oorlog, revolutie, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, onwerkbare dagen, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden waaronder stakingen en verkeerscalamiteiten, brand
en/of storing in het bedrijf van PZW of in dat van één of meer van zijn leveranciers of
onderaannemers, vertraagde levering van tijdig bestelde materialen, grond- en hulpstoffen of onderdelen, overstroming, storm, windhoos, hagel, regen, mist, vorst, sneeuwval, ijzel, verkeersstoring, onderbreking van de aanvoer van energie of drinkwater en overheidsmaatregelen.

Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang
Artikel 12.
1. Alle geleverde zaken blijven het eigendom van PZW totdat de wederpartij aan al haar verplichtingen uit de betreffende overeenkomst of daarmee samenhangende verbintenissen jegens PZW heeft voldaan. De wederpartij mag de zaken derhalve, onder meer, niet verkopen, verpandden of leveren.
2. PZW is onherroepelijk door de wederpartij gemachtigd om in geval van niet nakoming of gebrekkige nakoming zonder enige ingebrekestelling de door PZW geleverde respectievelijk aangevoerde zaken tot zich te nemen.

Intellectuele rechten
Artikel 13.
1. Indien de wederpartij van PZW goederen, zoals tekeningen, modellen en dergelijke, ontvangt ten behoeve van diens werkzaamheden is de wederpartij volledig aansprakelijk voor het juist behandelen, bewaren en opslaan daarvan. Zodra het voor de wederpartij niet meer noodzakelijk is om bedoelde goederen onder zich te houden zullen deze aan PZW worden geretourneerd.
2. PZW behoudt zich nadrukkelijk het auteursrecht en alle andere intellectuele rechten voor, ter zake van door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, modellen, ontwerpen e.d.. Met name geldt het vorenstaande in dit artikel voor de zgn. “specials”. Deze rechten blijven aan PZW toebehoren, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Overdracht van aan PZW toebehorende intellectuele rechten kan slechts geschieden middels een daartoe expliciet strekkende acte.
3. Vermelde werken zullen zonder schriftelijke toestemming van PZW noch gekopieerd, noch aan derden ter hand mogen worden gesteld, ter inzage mogen worden gegeven of bekend gemaakt mogen worden. Alle bescheiden dienen op eerste aanmaning aan PZW te worden geleverd.
4. Bij niet nakoming van het in dit artikel bepaalde, zal de nalatige een boete van € 25.000,– (vijfentwintigduizend euro ) per overtreding verbeuren, opeisbaar zonder dat ingebrekestelling vereist is.
5. De wederpartij verklaart dat de geleverde zaken geen inbreuk maken op welke vorm van intellectuele eigendom van derden dan ook en vrijwaart PZW voor alle aanspraken en schaden ter zake.

Aansprakelijkheid
Artikel 14.
1. Indien PZW nalatig mocht zijn, zullen slechts die schaden door hem dienen te worden vergoed welke zijn te beschouwen als een onmiddellijk en dadelijk gevolg van de niet nakoming of gebrekkige nakoming en zal daaronder nimmer begrepen zijn schade toegebracht aan roerende of onroerende zaken van de wederpartij, noch schade welke is ontstaan door te laat gaan gebruiken van het betreffende bouwwerk.
2. PZW is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijke of onmiddellijke geleden schade ontstaan door gebreken aan de door haar uitgevoerde werken.
3. De wederpartij verbindt zich PZW te vrijwaren voor elke aanspraak van derden tot
schadevergoeding jegens PZW, uit welke hoofde dan ook en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende.
4. PZW is voorts niet aansprakelijk voor de schade voortvloeiende uit voor hem onvoorziene omstandigheden of enig van buiten komend onheil.
5. PZW is niet aansprakelijk voor de schade voortvloeiende uit eigen gebrek van een door hem geleverde zaak.
6. In geval van verkoop van gerede producten – zaken welke door PZW zijn ingekocht en op het werk worden geleverd -,geldt ten aanzien van zijn aansprakelijkheid, dat de zaken worden verkocht in de toestand waarin zij zich bevinden. PZW aanvaardt te dier aanzien geen enkele aansprakelijkheid, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
7. PZW is niet aansprakelijk voor kosten schaden en interesses die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van schending van octrooi, licentie of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de wederpartij verstrekte gegevens.
8. In geval PZW diensten verleend, zoals het geven van adviezen, geldt dat daarvoor geen aansprakelijkheid jegens de wederpartij en/of derden door PZW wordt aanvaard. De wederpartij vrijwaart PZW voor alle aanspraken, welke derden in verband met hiervoor genoemde adviezen tegen PZW mochten instellen.
9. Ook voor het niet geven van adviezen in gevallen waarin de wederpartij meent dat wel geadviseerd had moeten worden kan PZW op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden.
10. PZW is niet aansprakelijk voor het herstel van schilderwerk aan de plinten.

Oplevering
Artikel 15.
1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
– wanneer PZW, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling aan de wederpartij kennis heeft
gegeven van de voltooiing van het werk en de wederpartij het werk heeft goedgekeurd.
– na verloop van acht dagen nadat PZW schriftelijk aan de wederpartij heeft
medegedeeld dat het werk voltooid is en de wederpartij heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen.
– bij ingebruikneming van het werk door de wederpartij, met dien verstande dat door
ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
2. Kleine gebreken, welke gevoeglijk in de hierna in lid 4 bedoelde termijn kunnen worden hersteld
zullen geen reden tot onthouding van de goedkeuring mogen zijn.
3. Bij onthouding van een goedkeuring van het werk is de wederpartij verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan PZW, onder opgave van redenen hiervan.
4. PZW is gehouden de in lid 2 bedoelde kleine gebreken alsmede de alsnog aan het werk aan de dag getreden gebreken die binnen 30 dagen na oplevering ter zijnen kennis zijn gebracht, zo spoedig mogelijk te herstellen.
5. Na de in het vorige lid genoemde termijn is PZW niet meer aansprakelijk voor de
tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk een verborgen gebrek bevat en PZW daarvan binnen zes weken na ontdekking mededeling is gedaan.
6. De rechtsvordering uit hoofde van het feit dat de gekochte zaak niet de eigenschappen bezit die de wederpartij op grond van de (koop-, aannemings-, e.d.) overeenkomst, mocht verwachten is niet meer ontvankelijk indien zij na verloop van drie jaren na het tijdstip van oplevering wordt ingesteld.

Meer- en minder kosten
Artikel 16.
1. In de overeenkomst is de bevoegdheid begrepen om verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen. Het meerwerk dient schriftelijk en vooraf tussen partijen te worden overeengekomen.
2. De verrekening van meer- of minderwerk vindt plaats zo spoedig mogelijk nadat dit bekend is en uiterlijk bij de oplevering. PZW kan terstond na het bekend worden van de hoogte van het verschuldigde bedrag aan meerwerk aan de wederpartij een factuur zenden. Het bepaalde in artikel 8 is overeenkomstig van toepassing.
3. Wanneer na het aangaan van de overeenkomst in overleg met de wederpartij de installatie of montage van het geleverde groter of kleiner van omvang is dan oorspronkelijk overeengekomen, is PZW gerechtigd de reële daardoor ontstane meerprijs aan de wederpartij te berekenen of de werkelijk daardoor bespaarde kosten in mindering te brengen op het verschuldigde bedrag, zodat PZW niet gehouden is het oorspronkelijke bedrag te verminderen met een bedrag, dat in evenredigheid staat tot de vergroting of verkleining van het oorspronkelijk object.
4. Alle wijzigingen in het werk, hetzij door een bijzondere opdracht van de wederpartij, hetzij noodzakelijk gebleken voorzieningen om onvoorziene moeilijkheden te voorkomen of gerezen problemen op te lossen wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, dienen als meerwerk beschouwd te worden en voor zover daaruit minder kosten ontstaan, als minderwerk in de zin van
dit artikel. Verwezen wordt naar lid 1 van dit artikel.
5. Een opdracht tot meerwerk door het adviesbureau en/of een gemachtigde die bij de totstandkoming en verdere uitvoering der overeenkomst door de wederpartij is aangezocht haar zaken te behartigen, wordt aangemerkt als een opdracht zijdens de wederpartij.

Verplichtingen van de opdrachtgever
Artikel 17.
1. De wederpartij zorgt na voorafgaand overleg met PZW ervoor dat PZW tijdig over het hem benodigde kan beschikken zoals onder andere:
– over de van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals het bestek, vergunningen, ontheffingen en beschikkingen) één en ander op aanwijzing van PZW;
– over het gebouw, terrein of water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
– over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen, afvalstoffen en werktuigen;
– over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere, voor het werk benodigde energie;
– over kosteloos en voldoende licht;
– over kosteloze warmtebronnen;
– over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.
2. De benodigde elektriciteit, gas en water, evenals de kosten van het afvoeren van afvalstoffen zijn voor rekening van de wederpartij.
3. De wederpartij dient er voor te zorgen, dat de door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van PZW behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
4. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor PZW voortvloeiende schade en kosten door de wederpartij te worden vergoed.
5. De wederpartij stelt kosteloos bouwvoorzieningen, zoals goederen-, personen- en bouwliften, hijskranen, steigervoorzieningen alsmede een afgesloten ruimte, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn, ter beschikking van PZW.
6. Het personeel van PZW heeft toegang tot de op of bij het werk aanwezige toiletlokalen en schaftgelegenheid.
7. De wederpartij zorgt voor de orde en veiligheid op het werk en is aansprakelijk voor tekortkomingen met betrekking tot het op het werk aanwezige materieel.
8. Tenzij anders vermeld gaat de aanbieding van PZW bij sloop altijd uit van één laag, niet asbest houdende vloerbedekking.
9. De wederpartij dient er voor zorg te dragen dat uitvoering van de werkzaamheden, behoudens andersluidende afspraak, kan plaatsvinden op normale werkuren (maandag t/m. vrijdag tussen 7.30 uur en 16.30 uur).
10. Vloerverwarming dient voldoende diep te zijn aangebracht.

Stoffen en materialen
Artikel 18.
1. Alle te verwerken stoffen en materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde CEN-norm.
2. PZW stelt de wederpartij in de gelegenheid stoffen en materialen te keuren door middel van voorafgaande bemonstering. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk of, indien de voortgang van het werk dat verhindert, bij de eerste gelegenheid daarna.
3. De wederpartij is bevoegd de stoffen en materialen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor haar rekening, behoudens in geval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van PZW komen. Door de wederpartij ter beschikking gestelde materialen, zoals onder andere verf en dergelijke, worden geacht te zijn goedgekeurd.
4. Zowel de wederpartij als PZW kunnen in geval van afkeuring van stoffen of materialen vorderen dat een in onderling overleg getrokken, door beiden gewaarmerkt verzegeld monster wordt bewaard.

Nederlands recht
Artikel 19.
Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Bevoegde rechter
Artikel 20.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten tussen PZW en een consument, dat wil zeggen de wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf, waaronder begrepen de invordering van het verschuldigde, worden voor de burgerlijke rechter van de vestigingsplaats van PZW, indien deze dit wenst, beslecht, voor zover de burgerlijke rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Arbitrage.
Artikel 21.
1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing bij geschillen tussen PZW en een zakelijke
wederpartij, dat wil zeggen een wederpartij die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
2. Voor beslechting van de in dit artikel bedoelde geschillen doen partijen afstand van hun recht deze aan de gewone rechter voor te leggen, behoudens ingeval van het nemen van conservatoire maatregelen en de voorzieningen om deze in stand te houden.
3. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomsten tussen PZW en de wederpartij dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI), met dien verstande dat partijen, behoudens dringende redenen, hierbij instemmen met benoeming van arbiters voorkomend op de “sublijst Projectinrichting” van het NAI.
4. De in het vorige lid van dit artikel bedongen arbitrale geschillenbeslechting is slechts van toepassing indien tenminste een van partijen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst PZW was en tot en met het ontstaan van het geschil is gebleven alsmede de aanhangig te maken vordering ( niet zijnde een tegenvordering ) in hoofdsom meer dan € 2.000 (tweeduizend euro) bedraagt.
5. Een geschil is aanwezig, wanneer één der partijen verklaart dat dit het geval is.
6. De arbiters zullen spreken als goede mannen naar billijkheid.

Conversie
Artikel 22.
Mocht enig beding in deze algemene voorwaarden onverhoopt ongeldig blijken dan moeten partijen geacht worden een geldig beding te zijn overeengekomen dat het ongeldige beding naar inhoud en strekking zoveel mogelijk benadert.

 

neem contact op