Specialist in project- en woningstoffering
Werkzaam door heel Nederland
Begeleiding door een vakkundig team

Algemene inkoop voorwaarden

Klik hier voor de PDF versie: Algemene inkoopvoorwaarden PZW

Algemene Inkoopvoorwaarden Projectservice Zuidwest b.v.                       

1. Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen en opdrachten van Projectservice Zuidwest b.v. (hierna te noemen PZW) en/of een of meer harer werkmaatschappijen, hierna te noemen ‘’PZW’’, betreffende de levering van goederen en/of de uitvoering van werk door derden, hierna te noemen ‘’opdrachtnemer’’.
1.2. Indien PZW opdracht heeft verleend aan twee of meer natuurlijke of rechtspersonen zijn deze opdrachtnemers steeds hoofdelijk en voor het geheel jegens PZW verbonden.
1.3. Ingeval PZW opdracht heeft verleend aan een bv of nv i.o. (in oprichting) blijven de oprichters ook na de bekrachtiging van de opdracht door de bv resp. nv, naast vennootschap hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk.

2. Rangorde
2.1. Opdrachtnemer is gehouden zijn levering volledig in overeenstemming met de voortgang van het bouwwerk ten behoeve waarvan de levering geschiedt, te doen plaatsvinden en wel zodanig, dat geen stagnatie bij de realisatie van het betreffende bouwwerk optreedt.
2.2. In geval van tegenstrijdigheden is de rangorde, in afdalende zin, de volgende:

  • De overeenkomst
  • De technische en administratieve bepalingen uit bestek en technische omschrijving
  • Deze voorwaarden
  • De UAV, resp. de UAV-GC.

3. Non-concurrentie
3.1. Opdrachtnemer zal zich onthouden van het rechtstreeks of door tussenkomst van derden doen van prijsopgaven aan de principaal voor leveringen of werkzaamheden met betrekking tot het werk waarvoor door PZW met de principaal onderhandelingen worden gevoerd of overeenkomsten zijn of worden gesloten.

4. Uitbesteding
4.1. Uitbesteding van de door opdrachtnemer te verrichten prestatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PZW is niet geoorloofd.

5. Betaling
5.1. Betaling aan opdrachtnemer vindt plaats in termijnen overeenkomstig de vorderingen van de werkzaamheden volgens een overeen te komen betalingsschema.
5.2. PZW zal slechts tot betaling overgaan zodra het werk, of het gedeelte waarop een termijnbetaling betrekking heeft, door opdrachtnemer naar genoegen van PZW is voltooid en nadat opdrachtnemer op het werk aangestelde werknemers conform de voor hen geldende CAO zijn betaald. Betaling vindt plaats na ontvangst en akkoordbevinding van een factuur.
5.3. PZW is gerechtigd haar vorderingen op opdrachtnemer, uit welken hoofde ook, al dan niet opeisbaar en al dan niet onder tijdsbepaling of voorwaarde, op te schorten en te verrekenen met hetgeen PZW aan opdrachtnemer is verschuldigd.
5.4. Opdrachtnemer is verplicht binnen 14 dagen na beëindiging van zijn werkzaamheden zijn vorderingen op PZW in te dienen, indien en voor zover de uitvoering van het werk heeft meegebracht dat zijn eindafrekening afwijkt van het in de opdracht bepaalde bedrag.
5.5. Bij gebreke van tijdige indiening vervalt het recht op aanspraak op een eventuele aanvullende betaling.
5.6. Indien een risicoregeling is overeengekomen, factureert opdrachtnemer de daaruit volgende verhoging van de aanneemsom binnen twee weken na beëindiging van zijn werkzaamheden. Bij gebreke daarvan vervallen de rechten van opdrachtnemer op enige vergoeding, tenzij het verhogingspercentage op dat moment nog niet bekend was. In dat geval is opdrachtnemer verplicht de verhoging te factureren binnen twee weken na het bekend worden van het verhogingspercentage, bij gebreke waarvan zijn rechten zullen zijn vervallen.
5.7. Tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer zal gedurende de onderhoudstermijn, ingaande op de dag van oplevering in de zin van paragraaf 10 UAV een bedrag ter grootte van 5% van de aanneemsom door PZW worden ingehouden.
5.8. Tijdens de onderhoudstermijn dient opdrachtnemer klachten en/of bij de oplevering gesignaleerde gebreken binnen twee weken na melding te hebben afgehandeld, bij gebreke waarvan PZW, zonder enige sommatie of ingebrekestelling, gerechtigd is deze te (laten) verhelpen voor rekening en risico van opdrachtnemer.

6.Verpanding/cessie
6.1. Het is opdrachtnemer niet toegestaan vorderingen op PZW te verpanden/cederen aan een derde, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

7. Garanties
7.1. Opdrachtnemer garandeert PZW en diens rechtsopvolgers de blijkens de overeenkomst en/of het bestek c.a. voor de betreffende prestatie verlangde garanties.
7.2. Alle garanties voor werkzaamheden en/of leveranties van derden zullen in opdracht van opdrachtnemer mede op naam gezet worden van PZW en haar rechtsopvolgers.
7.3. Opdrachtnemer is verplicht de schriftelijke garanties/certificaten tijdig op het daarvoor overeengekomen tijdstip af te geven.
7.4. Bij gebreke van nakoming van de in de vorige leden genoemde verplichtingen is opdrachtnemer aan PZW een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van €500,00 voor iedere dag, of gedeelte daarvan, onverminderd de verplichting voor opdrachtnemer om aan PZW de volledige schade te vergoeden.

8. Keuringskosten
8.1. De kosten van keuring van geleverde goederen of uitgevoerde werkzaamheden komen ten laste van opdrachtnemer in geval goederen en/of werkzaamheden worden afgekeurd.

9. Tijdstippen en termijnen van levering of uitvoering
9.1. Tijdstippen en termijnen van levering of uitvoering kunnen beïnvloed worden door het door PZW met haar principaal overeengekomen tijdschema. Ook de volgorde van de door opdrachtnemer te verrichten prestaties kan door PZW gewijzigd worden, een en ander zonder dat zulks opdrachtnemer recht geeft op enige vergoeding.
9.2. Indien opdrachtnemer, om welke reden dan ook, zijn contractuele prestatie niet op de overeengekomen tijdstippen kan leveren is hij verplicht PZW hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
9.3. Opdrachtnemer is jegens PZW aansprakelijk voor alle gevolgen van opdrachtnemer toerekenbare tekortkomingen, waaronder stagnatie en te late oplevering van het werk.
9.4. In geval van stagnatie bij leveringen en/of werkzaamheden is PZW te allen tijde gerechtigd om voor rekening van opdrachtnemer binnen redelijke grenzen zodanige maatregelen te nemen als zij voor de vlotte totstandkoming van levering of werk dienstig oordeelt.
9.5. De schadelijke gevolgen van de in dit artikel bedoelde stagnatie en tekortkomingen mag PZW verrekenen met hetgeen zij aan de opdrachtnemer verschuldigd is.

10. Waarschuwingsplicht
10.1 Indien de in de overeenkomst van toepassing verklaarde documenten en alle overige documenten van het werk fouten bevatten, dient opdrachtnemer PZW daarvoor tijdig te waarschuwen.

11. (Wettelijke) voorschriften
11.1 Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle relevante wettelijke en andere voorschriften, zoals Bouwbesluit, NEN-normeringen en gemeentelijke voorschriften en zal deze steeds in acht nemen.

12. Wet Ketenaansprakelijkheid/Aanpak Schijn-constructies/Wet DBA
12.1 Opdrachtnemer dient aan PZW de volgende bescheiden te verstrekken:
-Vestigingsvergunning
-Uittrekstel Kamer van Koophandel van maximaal 6 maanden oud;
-Zijn geldig inschrijvingsbewijs bij een bedrijfsvereniging of een daarmee gelijk gestelde verklaring van de bedrijfsvereniging;
-Verklaringen inzake zijn betalingsgedrag betreffende afdracht van premies Sociale Verzekeringen, Loonbelasting en premies Volksverzekeringen van het voorgaande kwartaal;
-Een afschrift van de overeenkomst inzake opening van een geblokkeerde rekening door de opdrachtnemer;
-Een opgave van het te besteden arbeidsloon ingevolge de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen, gesplitst in te besteden loon in eigen onderneming en te besteden loon op de bouwplaats;
12.2. Tijdens de uitvoering van het werk is opdrachtnemer verplicht:
-Per kwartaal de verklaringen inzake het betalingsgedrag betreffende afdracht van premies Sociale Verzekeringen, Loonbelasting en premies Volksverzekering ter inzage te verstrekken;
-Bij de factuur een staat in te leveren van aan het opgedragen werk bestede uren en lonen volgens het PZW mandagenregister. Als uurloon dient gehanteerd te worden het loon volgens de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen, vermeerderd met een opslag voor lonen, begrepen in de algemene kosten.
-Desgevraagd een verklaring van een accountant over te leggen over de percentages van af te dragen Loonbelasting, premieheffing en Sociale Lasten, aan de hand van de kwartaalopgaven.
-De loonadministratie bij te houden, de Loonbelasting, premies Volksverzekeringen en Sociale Lasten tijdig te betalen en desgevraagd de loonstaten ter inzage te verstrekken, zodanig dat ook kan worden gecontroleerd of hij de geldende cao-lonen heeft betaald aan het voor dit werk ingezette personeel.
-Al zijn verplichtingen jegens zijn werknemers strikt na te komen.
12.3. De factuur dient te voldoen aan de eisen zoals gesteld is in artikel 12  WKA, aangevuld met:
-De omvang van de loonsom CSV opgenomen in het gefactureerde bedrag;
-Op de factuur duidelijk vermeld ‘’omzetbelasting verlegd’’;
-Een gespecificeerde opgave van de bedragen die op de geblokkeerde rekening en de rekening van opdrachtnemer moeten worden gestort, met vermelding van de respectievelijke rekeningnummers;
-De wekelijkse opgave van de bestede uren en lonen, als vermeld in artikel 12.2, welke bijgevoegd dient te worden.
12.4. De betalingen vinden plaats zoals gesteld in artikel 5, waarbij:
-PZW ter zake van het verrichte werk verschuldigde premies Sociale Verzekeringen en Loonbelasting en premies Volksverzekeringen mag storten op de geblokkeerde rekening van de opdrachtnemer, zoals aangegeven op de factuur;
-Indien de opgegeven loonsom door opdrachtnemer, naar het inzicht PZW afwijkt, dan heeft PZW het recht de opgave te corrigeren en dienovereenkomstig de meer verschuldigde premies af te dragen.
12.5. Opdrachtnemer is verplicht PZW te vrijwaren voor haar aansprakelijkheid jegens haar principaal en/of derden wegens het niet naleven door de opdrachtnemer van zijn verplichtingen ingevolge overeenkomst, de WKA en de Wet aanpak schijnconstructies.
12.6 Onverminderd het hiervoor bepaalde is PZW te allen tijde gerechtigd de bedoelde premies en belasting van opdrachtsom in te houden en namens opdrachtnemer rechtstreeks aan te betrokken bedrijfsvereniging c.q. Ontvanger te voldoen; tot het beloop van die betaling is PZW jegens de opdrachtnemer gekweten.
12.7 Het is opdrachtnemer verboden om het in de onder aanneemsom begrepen bedrag aan verschuldigde premies Sociale Verzekeringen en Loonbelasting, waarvoor PZW ingevolge de PZW aansprakelijk is, te cederen, te verpanden, of onder welke titel dan ook, in eigendom over te dragen.
12.8 De zich als zelfstandige, al dan niet als directeur-grootaandeelhouder (DGA), in het maatschappelijk verkeerd bewegende opdrachtnemer zal voor de aanvang van de werkzaamheden aan PZW een kopie van zijn geldig identiteitsbewijs overleggen. Er is geen sprake van een arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtnemer en PZW. Daarom zal PZW over de uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde vergoedingen geen loonbelasting en/of sociale premies inhouden en afdragen.
12.9 opdrachtnemer zal PZW, voor zover de wet dit toestaat, vrijwaren voor aanspraken betreffende een of meerder (na)heffingsaanslagen Loonbelasting of sociale premies en eventuele boete en rente in verband met de overeenkomst.

13. Wet Arbeid Vreemdelingen e.a.
13.1 Opdrachtnemer zal de door hem gewaarmerkte kopieën van geldige identiteitsdocumenten in het kader van de Wet op de Identificatieplicht en de Wet Arbeid Vreemdelingen van alle door de opdrachtnemer op het werk direct of indirect in te zetten arbeidskrachten op het kantoor van PZW ingeleverd te hebben. Op het moeten alle arbeidskrachten van opdrachtnemer zicht deugdelijk kunnen legitimeren.
13.2 In het kader van de genoemde of andere wetten als illegaal aan te merken arbeidskrachten dienen terstond door opdrachtnemer van het werk te worden verwijderd. De eventuele vertragings-en verdere schade als gevolg van verwijdering zullen door de opdrachtnemer ongedaan worden gemaakt c.q. aan PZW worden vergoed.
13.3. Opdrachtnemer is jegens PZW aansprakelijk voor alle schade die PZW lijdt door overtreding(en) van opdrachtnemer van de Wet Aanpak Schijnconstructies. Opdracht-nemer zal PZW vrijwaren voor alle aanspraken van derden in dezen.
13.4. Opdrachtnemer zal het personeel dat hij inzet voor de opdracht betalen conform het in de toepasselijke CAO(‘s) bepaalde en zorgt voor een inzichtelijke vastlegging van de arbeidsvoorwaarden ter zake.
13.5. Opdrachtnemer is verplicht ook overigens de verplichtingen uit de CAO Bouwbedrijf of de andere voor het betreffende werk geldende CAO jegens zijn werknemers en jegens de werknemers van zijn opdrachtnemers na te komen en vrijwaart PZW tegen iedere aanspraak van zijn werknemer(s) of werknemer(s) van zijn opdrachtnemer(s).
13.6. Op eerste verzoek zal opdrachtnemer aan de bevoegde instanties en/of de accountant van PZW toegang tot zijn loonadministratie verlenen voor controles, audits of loonvalidatie.
13.7. Opdrachtnemer legt de bepalingen van dit artikel vast in al zijn overeenkomsten met de partijen die hij inschakelt voor het uitvoeren van de opdracht, op straffe van een aan PZW onmiddellijk verschuldigde boete van EUR 500,00 voor iedere dag dat zulks niet (alsnog) gebeurt.
13.8. Alle door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of een andere overheid aan PZW en mogelijke andere derden vanwege opdrachtnemer opgelegde boetes, zullen voor rekening van opdrachtnemer komen. Deze boetes en alle verdere schade die PZW – direct en indirect – lijdt in verband met de overtreding door opdrachtnemer van in dit artikel genoemde of andere wetten, zullen terstond opeisbaar zijn en verrekend mogen worden met elke vordering die PZW op opdrachtnemer heeft of zal krijgen.

14. Onafhankelijkheid
14.1. Opdrachtnemer voert de opdracht uit in volledige onafhankelijkheid en bepaalt zelf op welke wijze deze wordt uitgevoerd binnen de context van de overeengekomen resultaatsverplichting, waarbij PZW richtlijnen kan geven over de afstemming met werkzaamheden van anderen die hiermee in relatie staan.
14.2. Opdrachtnemer zal zodanig gekleed zijn tijdens de uitvoering van het werk, dat voldoende herkenbaar is dat hij zijn eigen bedrijf vertegenwoordigt. Hij gebruikt eigen gereedschap, materieel en materialen en zal gebruik maken van eigen vervoersmiddelen. Horizontale of verticale transportmiddelen op de bouwplaats zal PZW ter beschikking stellen.
14.3. Opdrachtnemer mag, onder zijn verantwoordelijkheid, anderen inschakelen bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden of deze door anderen laten uitvoeren, mits daarbij wordt voldaan aan alle wettelijke en contractuele eisen. Onder opdrachtnemer is vrij in het aannemen van opdrachten van derden voor andere werken.
14.4. Als Opdrachtnemer zelfstandige hulppersonen inschakelt, zal hij met deze contracteren op basis van het daarvoor geldende Modelcontract van de Belastingdienst of een vooraf door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst. Hij zal PZW vrijwaren voor alle aanspraken indien zulks niet of niet deugdelijk is gebeurd.

15. Uitvoering
15.1. Op de bouwplaats is steeds iemand aanwezig die bevoegd is om opdrachtnemer te vertegenwoordigen in alle zaken de onder aanneming betreffende.
15.2. Deze gemachtigde is gehouden eventuele opdrachtnemersvergaderingen bij te wonen.
15.3. Opdrachtnemer dient de werkdagen en de werktijden van zijn personeel aan te passen aan de werktijden op het werk.
15.4. Steeds als PZW daarom verzoekt zal opdrachtnemer deelnemen een LEAN-sessies en ieder ander overleg dat voor een goede uitvoering door PZW noodzakelijk wordt geacht.
15.5.Bij montage c.q. aanbrengen en leveren dient opdrachtnemer enige tijd voor de geplande leveringsdata contact op te nemen met de uitvoerder van PZW voor het vaststellen van de juiste datum van levering en wijze van aflevering. Bij grote zendingen moet de uitvoerder van PZW bovendien een dag van tevoren worden ingelicht over het tijdstip dat het transport op het werk zal arriveren. Goederen kunnen uitsluitend geleverd worden tussen 07.30 en 15.30 uur, tenzij anders wordt overeengekomen.
15.6. Bij aanvang, onderbreking of beëindiging van de werkzaamheden dient de aangewezen verantwoordelijke persoon van opdrachtnemer zich te melden bij de uitvoerder van PZW.
15.7. Opdrachtnemer dient zich te onthouden van het werven van personeel onder werknemers van PZW.
15.8. Het toepassen van reclame-uitingen van opdrachtnemer op de bouwplaats is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van PZW.

16. Veiligheid en arbeidsomstandigheden
16.1. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het treffen van de geëigende veiligheidsmaatregelen en het handhaven van de veiligheid in het algemeen, een en ander overeenkomstig de ter zake geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de Arbeidsomstandighedenwet, de CAO Wonen en het alsdan geldende veiligheidsreglement van PZW.
16.2. PZW en de directie hebben het recht werknemers en andere personen, waarvan Opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, de toegang tot het werk te ontzeggen, indien zij zich niet aan de hiervoor bedoelde voorschriften of aanwijzingen van PZW houden.
16.3. De voorman van Opdrachtnemer op het werk zal de Nederlandse taal machtig zijn en deugdelijk met de overige werknemers van Opdrachtnemer moeten kunnen communiceren.
16.4. Als opdrachtnemer op het werk gebruik maakt van eigen machines, werktuigen etc., dienen deze te voldoen aan alle daaraan te stellen wettelijke eisen voor wat betreft veiligheid voor het personeel en derden en milieu.
16.5. Op werken waar gebruik wordt gemaakt van bouwkranen of andere hijsinstallaties is Opdrachtnemer verplicht veiligheidshelmen aan zijn werknemers ter beschikking te stellen en erop toe te zien dat deze worden gedragen.
16.6. Ten behoeve van de opslag van geleverde materialen of materieel zal Opdrachtnemer op een in overleg met de uitvoerder van PZW te bepalen plaats, een deugdelijk container plaatsen.
16.7. De aanwezigheid en/of het gebruik van alcoholhoudende dranken op de bouwplaats is niet toegestaan en het gebruik van radio’s en/of andere audioapparatuur slechts als dit niet hinderlijk is. Dit zal onmiddellijk worden aangepast aan de eisen van de uitvoerder van PZW en/of de directie.

17.Afval
17.1. Afval en verpakkingsmateriaal moeten door Opdrachtnemer meteen opgeruimd te worden en op eerste aanzegging op een door PZW te bepalen plaats te worden gedeponeerd of afgevoerd. Na beëindiging van de opgedragen werkzaamheden dient Opdrachtnemer bezemschoon op te leveren.
17.2. Chemisch afval dient door Opdrachtnemer van het overige afval te worden gescheiden. Opdrachtnemer zal zelf voor afvoer van dit afval zorg dragen. Als chemisch afval wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, datgenen aangemerkt waarvan dit op de verpakking staat aangegeven.
17.3. Opdrachtnemer zal de eventuele betaalde emballage van de goederen op eerste verzoek van PZW terugnemen onder restitutie van de aan PZW ter zake in rekening gebrachte kosten.
17.4. Opdrachtnemer dient al zijn chemisch afval zelf te verwijderen.

18. Inleningsverbod
18.1. Opdrachtnemer is niet bevoegd gebruik te maken van ter beschikking gestelde (‘’uitgeleende’’) arbeidskrachten dan na van PZW voorafgaand verkregen schriftelijke toestemming.

19. Schade en Aansprakelijkheid
19.1. Opdrachtnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de deugdelijkheid van het door hem verrichte werk en/of de door hem verwerkte – al dan niet voorgeschreven- materialen.
19.2. Voor zover opdrachtnemer gebruik maakt van materiaal, werktuigen of gereedschappen van PZW, is hij verantwoordelijk voor een juist gebruik en onderhoud. Voor eventuele beschadigingen en/of diefstal van bedoelde werktuigen en gereedschappen is opdrachtnemer aansprakelijk.
19.3. Indien werkzaamheden moeten worden verricht op of aan reeds gereedgekomen onderdelen van het toegevoegde werk, zoals gestukadoorde wanden, liften, deuren, tegelwerk, schilderwerk, beglazingen, sanitair, enz., moet opdrachtnemer beschermede maatregelen nemen om beschadiging en/of vervuiling te voorkomen. Bij beschadiging is opdrachtnemer aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.
19.4. Indien opdrachtnemer niet voldoet aan zijn verplichtingen jegens PZW of onrechtmatig handelt, is hij aansprakelijk voor alle hieruit voorvloeiende schade, hiermee verband houdende boetes en alle juridische kosten, alle door PZW daadwerkelijke gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten daarbij inbegrepen.
19.5. Opdrachtnemer is tegenover PZW geheel aansprakelijk voor eventuele boetes en/of schadevergoedingen, die door de directie c.q. opdrachtgever van ABB of derden aan PZW worden opgelegd, c.q. op PZW worden verhaald, zoals wegens te late oplevering als wegens stagnatie veroorzaakt door opdrachtnemer, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie is vereist.
19.6. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de door hem in het kader van zijn werkzaamheden veroorzaakte precariorechten, ongeacht of deze aan PZW of opdrachtnemer worden opgelegd.
19.7. Ingeval van boetes of schadevergoedingen is PZW gerechtigd het bedrag daarvan in te houden op en te verrekenen met betalingen aan opdrachtnemer.
19.8. PZW is jegens opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, terwijl haar eventuele aansprakelijkheid voor directe schade van opdrachtnemer beperkt blijkt tot 10% van het bedrag van de aanneemsom.
19.9. PZW is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door uitvallen van ter beschikking gesteld hulpmateriaal, stagnaties, in de levering van water, stroom e.d., vertraging veroorzaakt door een andere opdrachtnemer, door bijzondere weersomstandigheden of enige andere vergelijkbare niet aan PZW-toerekenbare tekortkoming.
19.10. Als de UAV-GC 2005 toepassing zijn, wordt het percentage van paragraaf 28 verhoogd van 10 naar 50.

20.Verzekering
20.1. Opdrachtnemer is verplicht zich voor een voldoende bedrag, met een minimum van €2.500.000,00 per gebeurtenis, te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid. Des verzocht toont hij PZW de polis ter zake.
20.2. Opdrachtnemer dient alle goederen die hij van PZW of van derden ten behoeve van het werk onder zich heeft en zijn eigen goederen genoegzaam te verzekeren tegen alle schade, diefstal ingegrepen. Opdrachtnemer is desgevraagd verplicht om de betreffende polissen aan PZW ter beschikking te stellen. Indien opdrachtnemer deze verzekeringsplicht niet nakomt, is PZW gerechtigd bedoelde aansprakelijkheid en goederen voor rekening van opdrachtnemer te verzekeren.
20.3. Opdrachtnemer is verplicht de goederen, bestemd voor het werk tot het moment van eigendomsoverdracht aan PZW te verzekeren tegen alle schade en diefstal. De tweede en derde volzin van het vorige lid van dit artikel zijn hierop van overeenkomstige toepassing.

21.1 Verwerking Persoonsgegevens
21.1. Definities:
-Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘’de Betrokkene’’); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificateur, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificateur of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
-Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, als dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden, of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
-Betrokkene: geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon op wie de verwerkte Persoonsgegevens betrekking hebben.
-Inbreuk in verband met Persoonsgegevens: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de geoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens (‘Datalek’).
-Toezichthoudende autoriteit: een onafhankelijke overheidsinstantie verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de wet in verband met de verwerking van Persoonsgegevens. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.
21.2. Wanneer de Opdrachtnemer tijdens het uitvoeren van de overeenkomst Persoonsgegevens verwerkt, zal de Opdrachtnemer de Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
21.3. De Opdrachtnemer tijdens het uitvoeren van de overeenkomst Persoonsgegevens verwerkt, zal de Opdrachtnemer de Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
21.3. De Opdrachtnemer mag Persoonsgegevens uitsluitend verwerken ten behoeve van de uitvoering van deze overeenkomst. De Opdrachtnemer mag de Persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken.
21.4. Personen in dienst van of werkzaam voor de Opdrachtnemer hebben een geheimhoudingsplicht.
21.5. De Opdrachtnemer treft passende technische en organisatorische maatregelen om de verwerking van de Persoonsgegevens te beveiligen.
21.6. Als de Opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van deze overeenkomst verstrekt de Opdrachtnemer geen Persoonsgegevens zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PZW. Indien PZW toestemming verleent, zal de Opdrachtnemer aan derden dezelfde contractuele verplichtingen opleggen ten aanzien van de verwerking van de Persoonsgegevens, zoals verwoord in dit artikel (21).
21.7. De opdrachtnemer informeert PZW binnen vier werkdagen over ieder verzoek en/of iedere klacht van de Toezichthoudende autoriteit of de Betrokkene ten aanzien van de Persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de overeenkomst.
21.8. De Opdrachtnemer verleent medewerking aan PZW wanneer de betrokkene een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering bezwaar maken tegen de verwerking van de Persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen Persoonsgegevens.
21.9. De Opdrachtnemer informeert PZW binnen vier werkdagen over ieder rechterlijk bevel, dagvaarding, wettelijke verplichting of anderszins verplichting tot het delen van Persoonsgegevens met derden.
21.10. De Opdrachtnemer informeert PZW over het ontdekken van een mogelijk Datalek binnen 24 uur na het ontdekken ervan. De Opdrachtnemer zal PZW vervolgens op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het Datalek.
21.11. De Opdrachtnemer zal de volgende informatie verstrekken in geval van een Datalek:
a. een gedetailleerde omschrijving van het Datalek;
b. type/soort Persoonsgegevens betrokken bij het Datalek;
c. van hoeveel personen de Persoonsgegevens betrokken zijn bij het Datalek;
d. de identiteit van de personen betrokken bij het Datalek;
e. de getroffenen maatregelen om negatieve gevolgen voor de Betrokkenen te beperken en het Datalek te verhelpen;
f. de oorzaak van het Datalek;
g. de duur van het Datalek en het ontstaansmoment.
21.12. De eventuele kosten die gemaakt worden om het Datalek op te lossen, komen voor rekening van degene die de kosten maakt, tenzij het Datalek is ontstaan door het niet-nakomen van de overeenkomst door de Opdrachtnemer, dan komen de kosten voor rekening van de Opdrachtnemer. Daarnaast behoudt PZW de mogelijkheid om andere rechtsmiddelen in te schakelen.
21.13. Communicatie over het Datalek zal altijd geschieden in overleg en na schriftelijke overeenstemming.
21.14. Wanneer de overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en PZW eindigt, zal de Opdrachtnemer de Persoonsgegevens die hij heeft verwerkt bij het uitvoeren van de overeenkomst teruggeven aan PZW en/of vernietigen.
21.15. De Opdrachtnemer werkt indien gevraagd mee aan een audit, uitgevoerd door PZW of door een door PZW ingeschakelde derde partij, waarbij Opdrachtnemer alle relevante informatie beschikbaar stelt om te kunnen controleren of de Opdrachtnemer zich houdt aan de hierboven genoemde verplichtingen.

22. Ontbinding
22.1. PZW heeft het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en zonder enige vergoeding als ontbonden te verklaren:
a. Indien opdrachtnemer de bedrijfsuitvoering staakt, een aanvraag tot surseance van betaling indient, de WSNP op opdrachtnemer van toepassing wordt verklaard, of opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard.
b. Opdrachtnemer niet tijdig respectievelijk op de afroep van PZW levert of de opdracht zodanig uitvoert dat vertraging in het door PZW aangenomen werk of een gedeelte daarvan ontstaat of zal ontstaan en de Opdrachtnemer in deze gevallen niet of niet behoorlijk heeft voldaan aan een schriftelijke sommatie onzerzijds binnen daarbij gestelde redelijke termijn;
c. Opdrachtnemer er ondanks een deugdelijk ingebrekestelling niet in slaagt zijn ontwerp en/of geleverde goederen of diensten of verrichte werkzaamheden, wat kwaliteit, afmetingen, toleranties, hoedanigheden enz. betreft, aan de in de opdracht gestelde eisen te laten beantwoorden:
22.2. Opdrachtnemer is ingeval van de in het vorige lid bedoelde ontbinding verplicht tot vergoeding aan PZW van alle schade, kosten en rente die deze hierdoor lijdt, hogere heruitbestedingskosten daarbij inbegrepen. Deze schade bedraagt ten minste
22.3. EUR 5.000,00 plus de verdere schade die PZW aantoonbaar lijdt of heeft geleden.
22.4. PZW heeft voorts het recht om de overeenkomst te ontbinden c.q. op te schorten zonder dat zulks leidt tot betaling van enig bedrag aan Opdrachtnemer, met uitzondering van de waarde van de tot dan toe door Opdrachtnemer verrichte prestatie minus de schade en kosten.

23. Toepasselijke recht/geschillen
23.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
23.2. De Raad van Arbitrage voor de Bouw is de in dezen bevoegde instantie conform haar alsdan geldende statuten.
23.3. ABB is voorts bevoegd zich met haar vordering te wenden tot de Rechtbank Middelburg, indien het belang van de zaak dat naar de mening van PZW rechtvaardigt. PZW kan zich ten slotte met haar vordering op Opdrachtnemer wenden tot het instituut waartoe de principaal zich heeft gewend.
23.4. Als opdrachtnemer een geschil aanhangig wil maken zal zij PZW schriftelijk verzoeken om aan te geven welke instantie het geschil moet beslechten. PZW zal daarop binnen een redelijke termijn reageren.

neem contact op